Täiskasvanute võtmepädevuste arendamine

Euroopa Sotsiaalfondi määruse „Struktuuritoetuse andmise tingimused täiskasvanute võtmepädevuste arendamiseks" taotlusvoorust said toetust 9 projekti, millest viies osaleb ka sihtasutus Tuuru.
 
 
Toetuse andmise eesmärk on täiskasvanute võtmepädevuste arendamine ja õpihoiakute parandamine. Projektide tegevuste sihtgrupp on põhi- või keskhariduseta ja/või erialase ettevalmistuseta täiskasvanud ja teised elukestvas õppes vähem osalevad grupid.
 
 
Toetatavad tegevused:
 
koolituste läbiviimine prioriteetsete võtmepädevuste arendamiseks:
- prioriteetsed võtmepädevused on õppimisoskus, sotsiaalsed oskused, digipädevus, algatusvõime ja ettevõtlikkus ning võõrkeelteoskus, sealhulgas muukeelsete täiskasvanute eesti keele oskus; 
- prioriteetsete võtmepädevuste alast koolitust peab ühe projekti raames läbi viima vähemalt kaheksas maakonnas;
- prioriteetsete võtmepädevuste alaste koolituste koolituskulud peavad moodustama projekti abikõlblikest kuludest vähemalt 60%;
 
Tugitegevused sihtgrupi õppimise juurde toomiseks, positiivse õpihoiaku kujundamiseks, koolitustel osalemise ja lõpetamise toetamiseks ning õpitee jätkamise valmisoleku kujundamiseks.
 
Koolitajate koolitus ja arendustegevused sihtgrupipõhise lähenemise tagamiseks, õppijate õpioskuste arendamiseks ja positiivse õpihoiaku kujundamiseks.